Συνεδριάζει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Ιεράπετρας

0
39

Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί  στις 28-11-2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Αίτηση Aντιγόνης Παπαδάκη για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Μαζικής εστίασης παρασκευής

στο  Σταυροχώρι  Δήμου Ιεράπετρας

Θέμα 2ο: Αίτηση Εμμανουήλ Πυργιωτάκη  για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Καφενείο) στην Επισκοπή ΤΚ Κάτω

Χωριού Δήμου Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας